Cześć!

Jak zacząć roz­mowę?

Chyba najprościej powiedzieć: cześć! 🙂

Jestem Kasia i na tym blogu chcę dzie­lić się moją pasją do two­rze­nia.

 

Odkąd pamię­tam, fascy­no­wały mnie aspekty wizu­alne ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści — kolory, wzory, fak­tury, gra świa­tła i cienia, a także znaj­do­wa­nie piękna w pozor­nie brzyd­kich, nie­cie­ka­wych  rze­czach i miejscach.
Te fascy­na­cje pchnęły mnie do zaję­cia się naj­pierw foto­gra­fią, a następ­nie rysun­kiem, malar­stwem, gra­fiką, rzeźbą, cera­miką, szy­ciem, tka­niem, pro­jek­to­wa­niem…

 

Głę­boko wie­rzę, że potrzeba two­rze­nia jest obecna w każ­dym z nas.

 

Ten blog to miej­sce dla osób, które czują taką potrzebę, ale nie wie­dzą jak zacząć— myślą, że nie potra­fią, lub że jest dla nich za późno.

 

Każdy z nas ma uni­kalny zestaw cech i doświad­czeń, które wyróż­niają nas wśród innych ludzi. Każdy z nas widzi i czuje ina­czej. Niek­tó­rzy potra­fią tę wizję i te uczu­cia wyra­żać za pomocą róż­nych narzę­dzi. Wie­rzę, że Ty też to potra­fisz. Być może nie posia­dasz jesz­cze swo­jego „zestawu narzę­dzi” – i tu z pomocą przy­cho­dzi mój blog.

 

Zapra­szam Cię ser­decz­nie do mojego świata, w któ­rym odnaj­dziesz swoją kre­atyw­ność i nauczysz się ją wyra­żać.

 

Stwórzmy razem coś wyjąt­ko­wego!

 

Kasia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *